Privātuma noteikumiem

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tiktizmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu,ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientupersonas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzībastiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam –informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību unapstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personasdatus.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “ KONDICIO”, reģ.Nr. 40003907174,jur.adrese. Rīga, Gogoļa iela 10-41, LV-1050 (turpmāk arī – KONDICIO)

2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, EiropasParlamenta un padomes 2016. gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personuaizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula)un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp KONDICIOun fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs),kura sazinās ar KONDICIO un/vai lieto KONDICIOmājaslapu un/vai sniegtospakalpojumus. KONDICIO ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus.Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija tiek iegūta, kadLietotājs iesūta KONDICIOsavus datus vai KONDICIOtos iegūst savā īpašumā citos veidos,kādēļ KONDICIOievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti. Tāpat Privātumapolitika sniedz informāciju par to, kā KONDICIOvāc, apstrādā, glabā, dzēš unaizsargā Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personasdati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā.Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personasdatu apstrādi un Lietotājam sniegto pakalpojumu.
Ja KONDICIOatjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas KONDICIO mājaslapā.Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lainodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, KONDICIO apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotusdatus.

4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai:

  • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus,pārraudzītu darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošāmpersonu tiešām vai netiešām, apzinātām vai neapzinātām darbībām, apstrādājotinformāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātujebkurus Lietotāja informācijas pieprasījumus;
  • lai izpildītu KONDICIO normatīvajos dokumentos norādītospienākumus;
  • lai sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus, veidojotelektronisko rindu;
  • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi;
  • lai sniegtu Lietotājam informāciju par KONDICIO piedāvājumiem,produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.

5. Kādus Lietotāja datus apstrādā KONDICIO?
Automašīnas reģistrācijas numurs, marka, modelis, gads, devielas veids, vārds,telefona numurs un e-pasta adrese;
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo KONDICIO;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
Šī informācija tiek turēta KONDICIO serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
Kad Lietotājs saskaras ar KONDICIO pakalpojumiem, KONDICIO serveri uzturunikālu darbības žurnālu
Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmasinformāciju, tai skaitā: • IP adreses; • piekļuves laikus; • piekļuves datumus;• lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; • programmatūras kļūduatskaite pēc izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lainodrošinātu pakalpojuma kvalitāti. Personīgā informācija netiek ievākta bezLietotāja piekrišanas.
Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskāszonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda nepieciešamība radīsies, Lietotāja dativarēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personudatu aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.

6. Kādus līdzekļus KONDICIO izmanto datu ievākšanai unapstrādei?
KONDICIO var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personasdatus, kurus Lietotājs norāda,
izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties armājaslapu. KONDICIO arī var saņemt personīgo informāciju no citiem pakalpojumusniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī KONDICIOvar piesaistīt trešo personu pakalpojumusniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. KONDICIOirpieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem untrešo personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas privātumapolitikas normas.

7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts,aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats dod piekrišanu personas datuvākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datuapstrādei tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuāluspiedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt). Lietotājapiekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegtsjebkurā brīdī, tādējādi atļaujot KONDICIO apstrādāt personas datus noteiktajiemnolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un nepārprotami.Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu,izmantojot norādītos saziņas kanālus ar KONDICIO. Pieteiktās izmaiņas stāsiesspēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādeslikumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai KONDICIO varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvuspakalpojumus, KONDICIO
jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja KONDICIOmājaslapā.
Leģitīmas intereses – ievērojot KONDICIOintereses, kuru pamatā ir kvalitatīvupakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Lietotājam, KONDICIOir tiesībasapstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešamspakalpojuma sniegšanai un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiemnolūkiem. Par KONDICIO leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datuapstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauniun/ vai individuāli KONDICIOpakalpojumu piedāvājumi. Juridisko pienākumuizpilde – KONDICIO ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvoaktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiempieprasījumiem.

8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
KONDICIO ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktosparedzētajos gadījumos.

9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vaimobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējumareizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās pusesvietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietneiatcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, laikatru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūspersoniski identificētu. KONDICIOvar izmantot sīkdatnes kā līdzekliinformācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem mērķiem, sekojotLietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu,Lietotājs piekrīt KONDICIO sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju,kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz KONDICIO uzlabotmājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu. Iegūtos datusizmanto KONDICIO mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus untie netiek sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. GoogleAnalytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES privātumavairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit:https://support.google.com/analytics/topic/2919631
Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtrauktsīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības veidiem mājaslapā, Lietotājs to varatizdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammaskonfidencialitātes iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiekdarīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku). Vairāk informācijas par to, kā toizdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.

10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
KONDICIOapstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiemapstākļiem: a) kamēr Lietotājs izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanāstermiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienībasnormatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams KONDICIOleģitīmo interešurealizācijai un aizsardzībai; d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišanapersonas datu apstrādei.

11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Izmantojot KONDICIOpakalpojumus vai sazinoties ar KONDICIO, Lietotājs piekrīt KONDICIOpakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem. KONDICIO nodrošina,pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotājapersonas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanasvai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, KONDICIO pielieto mūsdienu tehnoloģijas,tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanāsatklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu. KONDICIOrūpīgi pārbaudavisus pakalpojuma sniedzējus, kas KONDICIO vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotājapersonas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datuapstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja personasdatu apstrāde notiktu atbilstoši KONDICIOdeleģējumam un normatīvo aktu prasībām.Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt KONDICIOrīcībā esošos personasdatus saviem nolūkiem. KONDICIOneuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētupiekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no KONDICIO,piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām. Lietotājapersonas datu apdraudēšanas gadījumā KONDICIO paziņos par to Lietotājam.
Tāpat KONDICIOpar informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vaiiespējamiem incidentiem bez nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kadpārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo iestādēmun iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie aktiun/vai Eiropas Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildībasprincipu KONDICIOspēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzībaspārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
KONDICIOglabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātādatu bāzē, daļu no datiem šifrējot,kuru savienojums ir aizsargāts.

13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie KONDICIO, lai saņemtu KONDICIOrīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus KONDICIOrīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskāmpersonām, kuras noteiktā laika posmā no KONDICIO ir saņēmušas informāciju paršo Lietotāju. KONDICIO nesniegs Lietotājam informāciju par valsts institūcijām,kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citasinstitūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. Pieprasīt dzēstvai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešamasaskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tiktaizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie KONDICIO vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valstsinspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā arjautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar KONDICIOiespējams izmantot epastu info@kondicio.lv
Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datudrošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas KONDICIO(23472525 un info@kondicio.lv)